GARLIC OIL (Viên tỏi)

Lọ 300 viên

Dầu tói cô đặc 500:1: 3 mg

Nơi sản xuất: Nu-Health (Mỹ)